ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2011

ಕರ್ನಾಟಕದಾಚೆಗು ಹರಡಲಿ ಕಾರಗೃಹ ಯಾತ್ರೆ (ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿ)


Monday October 17 2011 00:00 IST

OÚ«Û%lOÚ¥Û^æVÚà ÔÚÁÚsÚÆ OÛÁÛVÚäÔÚ ¾ÚáÛ}æà (}æÁæ¥Ú PlP)
-^æç}Ú«ÚÀ ÔæVÚsæ
OÚ«Ú„sÚ®Úúڠ

¾Úßt¾ÚßàÁÚ®Ú° «ÛÀ¾ÚáÛMVÚ …M¨Ú«Ú¥Ú ¥ÚäËÚÀ¥Ú }ÚßyßOÚßVÚ×Úß nɾÚßÆÇ ®ÚÃÑÛÁÚÈÛVÚß~¡¥Ú§M}æ OæÄÈÚÂVÛ¥ÚÁÚà ÉÎÛ¥Ú OÛt¥Ú§Áæ @¥Úß ¾Úßt¾ÚßàÁÚ®Ú°«ÚÈÚÁÚ }Ú®Úâý°VÚ×Ú«Úß„ ÑÚÈÚߣ%ÒOæà×ÚßÙÈÚ ¬no«ÚÆÇ @ÄÇ. ÉÁæàÞ¨Ú ®ÚOÚÐ¥ÚÆÇ ÔÚÄÈÚâ´ ÈÚÎÚ%VÚ×Ú OÛÄ ¥Ú¬ Èæà×ÚWÒ, ÈÚßßRÀÈÚßM~à ÔÚß¥æ§ ®Úsæ¥Ú ÈÚÀP¡, @¥Ú«Úß„ D}Ú¡ÈÚßÈÛW ¬ºÛ¿ßÒOæàMsÚß ÔæàÞVÚ…ÔÚߥÛW¥Ú§ ÑÚßÈÚzÛ%ÈÚOÛËÚÈÚ«Úß„ ÔÛ×Úß ÈÚáÛtOæàMsÚß eæçÄß ®ÛÅÛVÚ†æÞOÛ¿ß}ÚÄÇ GM¥Úß. ¾Úßt¾ÚßàÁÚ®Ú° eæçÄß ÑæÞÂ¥ÚÁÚß GM¥Úß @ÈÚÁÚ ÁÛdPÞ¾Úß ÉÁæàÞƒVÚ×Úß ÑÚM}ÚÑÚ A^ÚÂÑÚß~¡ÁÚ†æÞOÛ¥ÚÁæ, ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ«æà…¹ RßÏ ®ÚsÚ†æÞOÛ¥Ú ÑÚMVÚ~ GM¥ÚÁæ BÎÚßo ¦«Ú SÛƯÞÆ ÈÚáÛ~«ÚM}æ OæÞØOæàMsÚß …M¦¥Ú§ "OÛ«Úà¬«Ú ÈÚßßM¥æ GÄÇÁÚà }ÚÅæ †ÛVÚÅæÞ†æÞOÚß' GM… DP¡ ¬dÈÛVÚß~¡¥æ¾ÚßÄÇ @M}Ú.
OÚ«Û%lOÚ¥ÚÆÇ ºÚà ÔÚVÚÁÚyVÚ×Úß }æÁæ¥ÚßOæà×ÚßÙ~¡¥Ú§M}æ C «Ût«Ú GÄÇ J×æÙ¾Úß @MËÚVÚ×Úß ºÚ´ÃÎÚo}æ¾Úß ¨ÚàØ«ÚÆÇ ÈÚßß_` ÔæàÞW¥Úߧ ¥ÚßÁÚM}Ú. OÚ«Û%lOÚÈÚ«Úß„ C ÕM¦«Ú ¸ÔÛÁÚ¥Ú ÅÛÄà ÁÛdÀOÚàQ ÔæàÞÆÒ ÉËæÇÞÎÚzæVÚ×Úß …M¥ÚÈÚâ´. A¥ÚÁæ OÚ«Û%lOÚ¥Ú JM¥Úß eÛ¾ÚßÈÚáÛ«Ú¥Ú …VæX RMt}Ú ÔæÈæß½ ®ÚsÚ†æÞOÚß. ÔÚVÚÁÚyVÚ×ÚÆÇ ÔæÑÚÁÚß OæÞØ…M¥Ú ®ÚÃ…ÄÁæÄÇÁÚà OÛ«Úà¬«Ú OÚlOÚmæ¾ÚßÆÇ ¬M~¥Û§Áæ, OÛÁÛVÚäÔÚOÚàQ ®ÚþÚáÛy †æ×æÒ¥Û§Áæ. GÄÇÂVÚà ~ئÁÚßÈÚM}æ B¥ÚÁÚ ¾ÚßËÚÒÓ«Ú ÒMÔÚ®ÛÄß ÅæàÞOÛ¾ÚßßOÚ¡ ÑÚMÑæ¤Væ. ¥æÞËÚÈæÞ ºÚ´ÃÎÛo^ÛÁÚ¥Ú ÉÁÚߥڪ ÔæàÞÁÛlOæQ DÈæßÞ¥Úß ÈÚáÛsÚß~¡ÁÚßÈÚ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ «ÚÈÚß½ ÁÛdÀ¥ÚÅÛÇVÚß~¡ÁÚßÈÚâ´¥Úß AËÛ¥Û¾ÚßOÚ †æ×ÚÈÚ{Væ. ºÚ´ÃÎÚoÁÚß É^ÛÁÚzæ G¥ÚßÂÑÚßÈÚ, eæçÄß®ÛÅÛVÚßÈÚ C AÁæàÞVÚÀOÚÁÚ É¥ÚÀÈÚáÛ«Ú ¥æÞËÚ¥Ú B}ÚÁÚ ºÛVÚVÚØVÚà ÔÚ…¹†æÞOÚß. @¥ÚÁÚÄàÇ ÈÚßßRÀÈÚßM~à ÔÚߥ槾ÚßM¢Ú dÈۆۧ ÑÛ¤«Ú¥ÚÆÇ OÚßØ}ÚÈÚÁÚ ÈæßÞÅæ VÚßÁÚß}ÚÁÚ AÁæàÞ®ÚVÚ×Úß …M¥ÛVÚ @ÈÚÁÚß ÔÚß¥æ§ }ÚÀfÒ, OÛ«Úà¬«Ú ®ÚÃPþæßVÚØVæ J×ÚVÛVÚßÈÚ ®ÚÃPþæß VÚM»ÞÁÚÈÛW ËÚßÁÚßÈÛVÚ†æÞP¥æ. ÈÚßßRÀÈÚßM~à ÔÚߥ槾ÚßÆÇÁÚßÈÚ ÈÚÀP¡¾æßÞ ÄM^ÚOæQ Oæç ^Û_¥ÛVÚ BtÞ ÈÚÀÈÚÑæ¤Væ ºÚ´ÃÎÛo^ÛÁÚOæQ ®ÚÁÚÈÛ«ÚW OæàloM}ÛVÚß}Ú¡¥æ GM…ߥÚß ÈÛÑÚ¡ÈÚ. A¥ÚÁæ ¥æÞËÚ¥ÚÆÇ AVÚß~¡ÁÚßÈÚâ´¥æÞ«Úß?
 
ÁÛdOÛÁÚ{VÚ×Úß }ÚÈÚß½ ÈÚßOÚQ×Úß-ÑÚM…MƒOÚÂVæ ÅÛºÚ¥Ú ®ÛÄß …ÁÚßÈÚM}æ SÛÑÚW OÚM®Ú¬VÚ×Ú eæà}æ ÈÚÀÈÚÔÚÂÑÚßÈÚâ´¥Úß ÔÚy ÈÚáÛsÚÆPQÁÚßÈÚ ®ÚÃÈÚßßR ÈÚáÛVÚ% GM…ߥÚß OÚmÛo-¾Úßt¾ÚßàÁÚ®Ú° ®ÚÃOÚÁÚyVÚ×æÁÚsÚÁÚÄàÇ ÑÚ°ÎÚoÈÛW¥æ. B¥æÞ Õ«æ„Åæ¾ÚßÆÇ ÁÛdÑÛ¤«Ú¥Ú ÈÚßßRÀÈÚßM~à @ËæàÞOé VæÔæàÇÞmé @ÈÚÁÚ}Ú¡ ¥ÚäÏo ÔÛ¿ßÑæàÞy. @ÈÚÁÚß ÈÚßßRÀÈÚßM~þÚáÛW @ƒOÛÁÚ Ò‡ÞOÚÂÑÚß~¡¥Ú§M}æ¾æßÞ KÈÚáé ÈæßlÅé ÔÛVÚà nÃl«é ÔæàmæÞÅé VÚßM®Úâ´VÚØVæ @¥ÚäÎÚo RßÅÛ¿ßÒ¸no¥æ. BÈÚÂ…¹ÂVÚà ÈÚßßRÀÈÚßM~ÃVÚ×Ú ÈÚßVÚ ÈæçºÚÈé VæÔæàÇÞmé OÛ«Úà«Úß ÑÚÄÔæVÛÁÚ GM…ߥÚß VÚÈÚ߬ÑÚ†æÞOÛ¥Ú @MËÚ. 2006ÁÚÆÇ ÈæçºÚÈé OÛ«Úà«Úß ÑÚÄÔæVÛÁÚÁÛW ÑæÞÂOæàMsÚÁÚß. A¥ÚÁæ C GÁÚsÚà OÚM®Ú¬VÚØVæ JM¥ÚÁÚ ÕM¥æàM¥ÚÁÚM}æ ®æãÃeæOéoVÚ×Úß ÒVÚß~¡ÁÚßÈÚâ´¥Úß 2008ÁÚÆÇ VæÔæàÇÞmé ÈÚßßRÀÈÚßM~à AVÚß~¡¥Ú§M}æ! OæàÞl¥Ú …Ø 450 OæàÞn ÁÚß. @zæOÚlßo ¬ÈÚáÛ%y OÛÈÚßVÛÂ, 250 OæàÞn ÁÚß Èæ^Ú`¥ÚÆÇ 200 P.ÉßÞ. Ôæ¥Û§Â ¬ÈÚáÛ%y¥Ú VÚß~¡Væ, eæçÑÚÅæ½ÞÁé¥ÚÆÇ 100 ÈæßVÛÈÛÀmé É¥ÚßÀ}é ÑÛ¤ÈÚÁÚ ÑÛ¤®Ú«æ- GÄÇÈÚã ÑÚßÑÚà}ÚÃÈÛW KÈÚáé ÈæßlÅé }æOæQVæ. nÃl«é ÔæàmæÞÅé ÑÚÈÚßàÔÚOæQ ÈÚßßRÀÈÚßM~à ÈÚßVÚ OæÄÑÚOæQ ÑæÞÂOæàMsÚ ~MVÚ×ÚÅæÇÞ ¥æÔÚÆ-eæç®Úâ´ÁÚ Ôæ¥Û§Â ÈÚáÛVÚ%¥ÚÆÇ 10 ÑÛÉÁÚ ^Ú¥ÚÁÚ ÉßÞlÁé eÛVÚÈÚ«Úß„ OÚÈÚßÏ%¾ÚßÅé D¥æ§ÞËÚOæQ GM¥Úß ¬VÚ¦ ÈÚáÛsÚÅÛVÚß}Ú¡¥æ ÔÛVÚà @ÆÇ nÃl«é ÔæàmæÞÅé }ÚÅæ G}Úß¡}Ú¡¥æ! @ÆÇ«Ú Â¾ÚßÅé GÑæoÞmé«ÚÆÇ ¥æàsÚu OÚM®Ú¬ OÚÄ°}ÚÁÚß ÑÚÈÚßàÔÚOæQ ÑæÞÂ¥Ú§ Ëè OÚ«éÑÚoñOÚÍ«é OÚM®Ú¬Væ ÈÚßßRÀÈÚßM~þÚß ÈÚßVÚ×Úß-@ؾÚß ¬¥æ%ÞËÚOÚÁÚß. ÑÛM®ÚÃ¥Û¿ßOÚ dÄ ÈÚßÔÚÅé ÑÚMPÞy%¥Ú 432 GOÚÁæ eÛVÚÈÚ«Úß„ «ÚÉÞOÚÂÑÚßÈÚ VÚß~¡Væ¾Úß«Úß„ OÚÄ°}ÚÁÚß ÑÚÈÚßàÔÚOæQ ¬Þt, 99 ÈÚÎÚ%VÚØVæ ÆÞÑé Oæàlßo ÈÚÎÚ%OæQ OæÞÈÚÄ 2.5 OæàÞn ÁÚß. ÔÚyOæQ J®Ú°M¥Ú ÈÚáÛtOæàMtÁÚßÈÚâ´¥Úß ÑÚMËÚ¾ÚßVÚØVæ ¥Û ÈÚáÛt¥æ. ÈÚßßOÚ¡ ÔÚÁÛdß ®ÚÃPþæß¾Úß«Úß„ Oæç¸lßo 4 ÄOÚÐ 10 ÑÛÉÁÚ ÈæßnÃOé l«é AÔÛÁÚ ÑÚMVÚÃÔÚ ÑÛÈÚߢڴÀ%¥Ú VæàÞ¥ÛÈÚß«Úß„ OÚÄ°}ÚÁÚß ÑÚÈÚßàÔÚOæQ ¬ÞtÁÚßÈÚâ´¥Úà @ÈÚÀÈÚÔÛÁÚVÚ×Ú @«ÚßÈÚáÛ«ÚÈÚ«Úß„ VÚno ÈÚáÛt¥æ.  
 
OÚ«Û%lOÚOæQ ºÚ´ÃÎÚo}æ¾Úß ^ÚÔÚÁæ Oæàno¥Ú§ÁÚÆÇ VÚ{ ÔÚVÚÁÚy¥Úߧ ®ÚÃÈÚßßR ®Û}ÚÃ. A ¬no«ÚÆÇ «ÚÈÚß½ÆÇ «ÛÀ¾ÚáÛMVÚ ®ÚÃPþæßVÚ×Úß B«Ú„ÎæoÞ ¸WVæà×ÚÙ†æÞOÚß. @¥ÚÁÚÄàÇ }Ú¯°}ÚÑÚ¤ÂVæ ÌOæÐ AVÚß}Ú¡¥æ GM… AËÛºÛÈÚÈÚ«Úß„ ÈÚßàtÒ¥æ ÅæàÞOÛ¾ÚßßOÚ¡ ÈÚÁÚ¦. C ÉÎÚ¾ÚߥÚÆÇ @}Ú¡ VæàÞÈÛ ÁÛdÀ¥Ú}Ú¡Äà ÈÚßVÚXÅÛVÚ†æÞOÚß. 12 ÈÚÎÚ%VÚ×Ú OÛÄ VÚ{ SÛ}æ¾Úß«Úß„ }ÚÈÚß½ÅæÇÞ BÂÒOæàMsÚ SÛÀ~ CW«Ú ÈÚßßRÀÈÚßM~à ¦VÚM…ÁÚ OÛÈÚß}é @ÈÚÂW¥æ. CVÚ VÚ{ @OÚÃÈÚßVÚ×ÚÆÇ @ÈÚÁÚ ÑÚM®Úâ´l ÑÚÔæàÞ¥æàÀÞWVÚ×æÞ ºÛW¾ÚáÛ¥Ú AÁæàÞ®ÚÉ¥æ. VÚ{ @ÈÚÀÈÚÔÛÁÚ¦M¥Ú VæàÞÈÛ †æàOÚQÑÚOæQ AWÁÚßÈÚ «ÚÎÚo @M¥Ûdß 3 ÑÛÉÁÚ OæàÞn ÁÚß! @ÆÇ«Ú «ÚVÚÁÛ»ÈÚ䦪 ÑÚ_ÈÚ eÛP«é @ÅæÈÚáÛÈé J…¹ VÚ{ VÚß~¡Væ¥ÛÁÚ. ÈÚßàÁÚß ®ÚÃÈÚßßR OÚM®Ú¬VÚØVæ VÚ{VÛÂOæ ÑÚÄOÚÁÚzæVÚ×Ú«Úß„ ®ÚãÁæçOæ ÈÚáÛsÚßÈÚÈÚÁÚß. @ÈÚâ´VÚ×ÚÆÇ JM¥Û¥Ú OæÞÆ Èæßç«éÓ, ®ÚÁÚÈÛ«ÚWWM}Ú Ôæ_`«Ú @¦ÁÚ«Úß„ }æVæ¾Úßß~¡ÁÚßÈÚâ´¥ÚÂM¥Ú @¥ÚÁÚ ÅæçÑæ«éÓ ÁÚ¥Úߧ ÈÚáÛsÚ†æÞOÚß GM¥Úß ¬ÈÚä}Ú¡ «ÛÀ¾ÚáÛƒÞËÚÁÚ «æÞ}Úä}Ú‡¥Ú }Ú¬SÛ A¾æàÞVÚ ÁÛdÀOæQ ̱ÛÁÚÑÚß ÈÚáÛt}Úß¡. ÈÚßßRÀÈÚßM~ÃVæ ÔÚ~¡ÁÚ¥ÚÈÚÁÚß GM¥Úß ÔæÞ×ÚÅÛVÚß~¡ÁÚßÈÚ ¦«ÛÁé }ÚOÛ%Áé GM… ÁÛdOÛÁÚ{¾Úß I¥Úß VÚ{VÚ×Ú«Úß„ ®ÚÈÚÁé A±é @mÛ¬% @ƒOÛÁÚ¥Ú VæàM¥ÚÄ ÔÛVÚà ¬¾ÚßÈÚß ÉßÞÂ¥Ú VÚ{VÛÂOæ OÛÁÚy¦M¥Ú ÁÚ¥ÚߧVæàØÑÚßÈÚM}æ ËÛ A¾æàÞVÚ Ì±ÛÁÚÑÚß ÈÚáÛt¥æ. VæàÞÈÛ G«éÒ¯¾Úß sÛ. ®Úñڳâ´ÄÇ Ôæsæ ÉÁÚߥڪ ºÚVÚÈÛ«é ÈÚßÔÛÉÞÁÚ ®ÚPШÛÈÚß¥Ú JM¥Úß P. ÉßÞ. ÈÛÀ¯¡¾ÚßÅæÇÞ @«ÚßÈÚß~ BÄÇ¥æÞ VÚ{VÛÂOæ «ÚsæÑÚß~¡ÁÚßÈÚ AÁæàÞ®ÚÉ¥æ. ÕÞVæ D¥ÛÔÚÂÑÚß}Ú¡ ÔæàÞ¥ÚÁæ ¦VÚM…ÁÚ OÛÈÚß}é @ÈÚÁÚ @¨Ú%¥ÚÎÚßo ÑÚÔæàÞ¥æàÀÞWVÚ×Ú ÈæßÞÅæ @«ÚßÈÚáÛ«Ú¥Ú «æÁÚ×Úß ¥ÚloÈÛVÚß}Ú¡¥æ. B¥Úß A}ÚMOÚOæQ Gsæ ÈÚáÛsÚßÈÚ ÑÚMVÚ~ @ÄÇÈæÞ?
 
2003-04ÁÚÆÇ VÚßVÛ%MÈé«Ú ÈÚfÁÛ†Û¥é ÔÚØÙ¾Úß 350 GOÚÁæ ºÚàÉß¾Úß«Úß„ ÑÚOÛ% D®Ú¾æàÞVÚOæQ GM¥Úß Áæç}ÚÂM¥Ú ÑÛ‡ƒÞ«Ú®ÚtÒOæà×ÚÙÅÛW}Úß¡. 70 OæàÞnVæ Oæà×ÚÙÅÛW¥Ú§ A ºÚàÉß¾Úß«Úß„ 2009ÁÚÆÇ ÔÚ¾ÚáÛ%y¥Ú ºÚà¯M¥ÚÁé ÔÚàsÛ ÑÚOÛ%ÁÚ SÛÑÚW sæÈÚÄ®ÚÁéVÚØVæ 1700 OæàÞn ÁÚß.VÚØVæ ÈÚáÛÂ¥æ. A¾ÚßOÚno«Ú ÑÚ¤×Ú¥ÚÆÇÁÚßÈÚ 350 GOÚÁæ eÛVÚOæQ ÈÚáÛÁÚßOÚmæo ¥ÚÁÚ 40 ÑÛÉÁÚ OæàÞn ÁÚß.VÚ×ÚÏoÁÚßÈÛVÚ, ÑÛÈÚ%d¬OÚ D®Ú¾æàÞVÚOæQ …×ÚÒOæà×ÚÙÅÛVÚßÈÚâ´¥æM… J®Ú°M¥ÚÈÚ«Úà„ ÉßÞ SÛÑÚW¾ÚßÈÚÂVæ OæàsÚÈÚáÛtÁÚßÈÚâ´¥ÚÁÚ ÕM¥æ «Ús榥æ§Þ«Úß GM…ߥÚß ÔÚàsÛ @ÈÚÁÚß ÑÚÈÚß®Ú%OÚ D}Ú¡ÁÚ OæàsÚÅÛVÚ¥Ú ®ÚÃËæ„!
 
OÛÈÚß«éÈæÅé¡ ÔÚVÚÁÚy GM¥ÚÁæ OÚÅÛ½t ÈÚáÛ}ÚÃÈæÞ? @ÈÚÀÈÚÔÛÁÚ¥Ú ÈÛÀ¯¡ VÚÈÚß¬Ò¥Ú ¾ÚáÛÁÚÅæÇÞ A¥ÚÁÚà C ÑÚMËÚ¾Úß ÑÚÔÚd. ¸Þ¦ ¬ÈÚ%ÔÚzæ ÔæÑÚÁÚÆÇ 100 OæàÞn ÁÚß ÔÛVÚà ¸Þ¦ ¦Þ®Ú ÑèĺڴÀ¥Ú ÔæÑÚÁÚÆÇ 31 OæàÞn ÁÚß. ¥Úß…%×ÚOæ AWÁÚßÈÚâ´¥ÚOæQ ¥æÔÚÆ ÑÚOÛ%ÁÚ ÔÛVÚà ÑÚ¤ØÞ¾Úß ÑÚMÑæ¤VÚ×Úß ÔæàzæVÛÁÚÁÚß GM¥Ú ÒGf ÈÚÁÚ¦ ¥æÔÚÆ ÈÚßßRÀÈÚßM~à ÌÞÅÛ ¦PÐ}é @ÈÚÁÚ}Ú¡ †æàlßo ÈÚáÛt}Úß¡. …sÚÈÚÂVæ OæàsÚßÈÚâ´¥ÚOæQ 60 ÑÛÉÁÚ ÈÚÑÚ~ VÚäÔÚVÚ×Úß Ò¥ÚªÈÛWÈæ GM¥Úß C ÕM¥æ ÌÞÅÛ ¦PÐ}é ÔæÞØ¥Û§VÚ, ÈÛÑÚ¡ÈÚ¥ÚÆÇ @M¢Ú 9436 ±ÛÇméVÚ×ÚÎæoÞ ÄºÚ´ÀÉ¥Ú§¥Ú§«Úß„ VÚÈÚß¬Ò BM¢Ú ÑÚß×ÚßÙVÚØM¥Ú ¥ÚàÁÚÉÁÚßÈÚM}æ ÈÚßßRÀÈÚßM~ÃVÚ×Ú«Úß„ G^Ú`ÂÑÚßÈÚM}æ ¥æÔÚÆ ÅæàÞOÛ¾ÚßßOÚ¡ ÑÚMÑæ¤ ÁÛÎÚoñ®Ú~Væ ̱ÛÁÚÑÚß ÈÚáÛt}Úß¡.

ÕÞVæ ÔÚÁÚÉOæà×ÚßÙ}Ú¡ ÔæàÞVÚß}Ú¡¥æ ÔÚVÚÁÚy OÚ×ÚMP}Ú ÈÚßßRÀÈÚßM~ÃVÚ×Ú @¨ÛÀ¾Úß. ºÚ´ÃÎÛo^ÛÁÚÈÚ«Úß„ †æÞÁÚßÑÚÕ}Ú PÞ×ÚÆOÛQVÚßÈÚâ´¥æàÞ, BÄÇÈæãÞ GM… ^Ú^æ% †æÞÁæ¾ÚߥÚß. A¥ÚÁæ ÈÚßßRÀÈÚßM~à ÔÚߥ槾ÚßÆÇ¥Ú§ÈÚÁæÞ OÚ×ÚMP}ÚÁÛ¥ÚÁæ AsÚØ}Ú¥Ú ÈæßÞÅæ @¥ÚÁÚ Oælo ®ÚÂzÛÈÚß ¾ÚáÛÁÚà EÕÒOæà×ÚÙ…ÔÚߥÚß. ÔÛVÛW¾æßÞ OÚ«Û%lOÚ¥Ú OÛÁÛVÚäÔÚ ®ÚÈÚ% †æÞÁæsæVÚà ®ÚÑÚÂÑÚÆ GM¥Úß ÔÛÁæçÑÚ†æÞP¥æ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ